1. Wstęp do Centrum możliwy jest wyłącznie po wypełnieniu karty klubowej lub zakupie karnetu, podpisaniu regulaminu oraz podpisaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Centrum.
 2. W przypadku stwierdzenia podania nieprawdziwych danych osobowych Centrum zastrzega sobie prawo do wykreślenia Klienta z listy Członków.
 3. W Centrum obowiązuje strój i zamienne obuwie sportowe dostosowane do określonego rodzaju ćwiczeń.
 4. Korzystający z usług Centrum zobowiązani są do zachowania higieny osobistej i czystości.
 5. Zakazuje się używania na terenie Centrum tytoniu, alkoholu, sterydów i narkotyków. Ponadto obowiązuje zakaz wstępu osób pod wpływem w/w środków.
 6. Zabrania się wnoszenia na salę ćwiczeń szklanych naczyń i opakowań.
 7. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni lub bez nadzoru.
 8. Na terenie Centrum obowiązuje zakaz handlu i akwizycji.
 9. Każdorazowo przed zajęciem szafki istnieje obowiązek pozostawienia w recepcji karty klienta, bądź karnetu.
 10. Po treningu klient zobowiązany jest opróżnić zajętą szafkę. W przeciwnym razie rzeczy pozostawione w zamkniętej szafce zostaną pod koniec godzin otwarcia Centrum usunięte z niej. Centrum za usunięte rzeczy nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Na teren strefy treningowej mają wstęp wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą korzystać z Centrum tylko za pisemną zgodą prawnych opiekunów (np.rodziców). Zgoda obejmuje także przyjęcie odpowiedzialności za skutki treningu. W pozostałych przypadkach o dopuszczeniu uczestnika w zajęciach decyduje Zarząd Centrum.
 12. Przed podjęciem treningu (siłownia, Aqua) klient powinien poddać się kontroli stanu zdrowia u lekarza. Klient podejmuje trening na własną odpowiedzialność.
 13. Obowiązuje zasada poszanowania wyposażenia Centrum – za zniszczenia ponoszona jest przez Klienta pełna odpowiedzialność finansowa. Wyrażając zgodę na trening małoletniego rodzic lub opiekun przyjmuje odpowiedzialność za straty, do których powstania się przyczynił.
 14. Na terenie Centrum obowiązuje kulturalne zachowanie.
 15. Obowiązuje zakaz pozostawiania bez opieki osób niepełnoletnich na terenie Centrum.
 16. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Centrum ma prawo do wykreślenia Klienta z listy Członków.
 1. Ze względu na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia klientów, przed rozpoczęciem cyklu treningowego należy skonsultować się z instruktorem w celu określenia indywidualnego profilu zajęć.
 2. Zabrania się ćwiczenia w sposób zagrażający sobie lub innym osobom znajdującym się w Centrum.
 3. Zabrania się wykorzystywania przyrządów do ćwiczeń w sposób nieprzewidziany przez trenerów Centrum lub niezgodny z ich przeznaczeniem.
 4. Podczas ćwiczeń w strefie treningowej obowiązkowo należy korzystać z ręcznika.
 5. Po zakończonych ćwiczeniach należy odnieść ciężary na swoje miejsce oraz zdezynfekować sprzęt po użyciu.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo i tok prowadzonych treningów nie można dołączać do grupy w trakcie trwania zajęć w strefie treningowej i Aqua lub wychodzić przed ich zakończeniem.
 7. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych podczas ćwiczeń, jak również żucia gumy.
 8. Karnety 8 i 4 razowe oraz karty miesięczne ważne są 1 miesiąc od daty pierwszego wejścia. W wyjątkowych przypadkach losowych możliwe jest przedłużenie ważności karty lub karnetu jednorazowo
  na 7 lub 14 dni wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu tego na recepcję Centrum.
 9. W przypadku zagubienia karnetu duplikatu nie wydaje się.
 10. Centrum nie zwraca pieniędzy za zakupiony wcześniej i rozpoczęty karnet.
 11. Zajęcia aqua odbywają się od 4 osób.
 12. Na zajęcia wymagane jest obowiązkowe posiadanie ręcznika.
 13. Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi lub odmowy sprzedaży/kontynuacji karnetu przez Klienta w przypadku:
  – agresywnego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi normami społecznymi
  – hejtu pod adresem Centrum, nieuzasadnionego propagowania obraźliwych opinii o Centrum zarówno
  w siedzibie Centrum jak i w mediach społecznościowych i w internecie. W przypadku odmowy przez Centrum kontynuacji karnetu Klienta, Centrum zwróci Klientowi kwotę za niewykorzystaną część karnetu z wyłączeniem opłaty aktywacyjnej
 1. Rezerwacja miejsc na zajęcia AQUA odbywa się wyłącznie poprzez wpis terminów zajęć do ważnego karnetu (nie dotyczy KART OPEN).
 2. Rezerwacja zajęć odbywa się na 1 jednostkę treningową do przodu.
 3. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji Centrum lub telefonicznie
 4. Odwołań rezerwacji można dokonać wyłącznie osobiście lub za pomocą sms z podaniem daty, godziny oraz imienia i nazwiska osoby rezygnującej.
 5. Zasady odwoływań rezerwacji
  – zajęcia poranne można odwołać najpóźniej do godz. 22 dnia poprzedniego
  – zajęcia popołudniowe można odwołać najpóźniej do godz.12 tego samego dnia
 6. Centrum zastrzega sobie prawo w przypadku karnetu open do skrócenia karnetu open o 1 dzień za każdorazowy brak odwołania rezerwacji lub nieskutecznego odwołania niezgodnego z regulaminem Centrum. W przypadku karnetu ilościowego zostanie odjęty od karnetu niewykorzystany termin.
 7. Nowy termin odwołanych zajęć można ustalić telefonicznie.
 8. Podczas korzystania z basenu obowiązują czepki.
 9. Przed wejściem do basenu należy obowiązkowo skorzystać z prysznica oraz zmyć makijaż.
 10. Zajęcia z aqua aerobiku trwają 45 minut z instruktorem.
 11. Zabrania się wchodzenia do basenu przed godziną rozpoczęcia zajęć bez obecności instruktora.
 12. Podczas zajęć zabrania się żucia gumy oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 13. Przed wejściem do basenu należy zdjąć biżuterię. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię zgubioną w wodzie
 14. Na zajęcia należy przyjść co najmniej 10 minut przed ich rozpoczęciem. 5 minut po rozpoczęciu zajęć osoby spóźnione nie będą wpuszczane.
  Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia.
 15. Centrum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na basen osób z widocznymi chorobami skóry oraz otwartymi ranami.
 16. W razie nie przestrzegania regulaminu pracownicy Centrum mają prawo odmówić klientowi możliwość skorzystania z basenu.
 17. Indywidualna nauka pływania może być odwołana tylko dzień wcześniej. W przypadku nie odwołania zajęcia zostają uznane za wykorzystane.
 18. W przypadku zmiany danych kontaktowych obowiązkiem Klienta jest zgłoszenie tego do recepcji Centrum. W przeciwnym wypadku Centrum nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się z Klientem w sytuacjach awaryjnych wynikłych ze strony Centrum.
 19. Ostateczną interpretację zapisów regulaminu zastrzega sobie Centrum.

1. Rezerwacja kolejnego terminu zajęć możliwa jest przy wpłacie kaucji do depozytu
2. Kaucja zostaje pobrana przez Centrum w przypadku braku skutecznego (niezgodnego z regulaminem klubu) odwołania rezerwacji
3. Zajęcia można odwoływać tylko osobiście lub telefonicznie wysyłając wiadomość sms z podaniem imienia i nazwiska oraz daty i godziny zarezerwowanych zajęć:
– zajęcia poranne można odwołać najpóźniej do godz. 22 dnia poprzedniego
– zajęcia popołudniowe można odwołać najpóźniej do godz.12 tego samego dnia
4. W przypadku pobrania przez Centrum kaucji za nie odwołane zajęcia Klient zobowiązany jest przy najbliższej wizycie w klubie do jej uzupełnienia
W związku z art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r. poz. 8831
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CENTRUM NATUR BALANCE w celach związanych z jego działalnością (w tym również marketingowych)w systemach informatycznych i papierowych zbiorach ewidencyjnych.

IMIĘ I NAZWISKO
……………………………….………………………………………………
NUMER KONTAKTOWY
…………………………………………………………………………..……
Podpisując powyższy regulamin akceptuję zawarte w nim warunki
Data i podpis

Drodzy Klienci
W związku z licznymi nieodwołanymi rezerwacjami zajęć aqua mających wpływ na brak możliwości udostępnienia zarezerwowanych miejsc innym klientom informujemy iż od dnia 10.10.2019 r. użytkownicy kart Multisport, Ok System oraz Vanity Style zobowiązani są do zdeponowania kaucji zwrotnej umożliwiającej dokonania rezerwacji na zajęcia.
W przypadku braku skutecznego (zgodnego z regulaminem Centrum) odwołania rezerwacji, Centrum pobiera zdeponowaną kaucję na poczet nie odwołanych zajęć.
W przypadku pobrania przez Centrum kaucji za nieodwołanie skuteczne zajęć użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia kaucji przy najbliższej wizycie w Centrum. Brak kaucji uniemożliwia zarezerwowanie zajęć w grafiku Centrum.
Zgodnie z regulaminem Centrum prawidłowo odwołanie zajęć powinno nastąpić dnia poprzedzającego zajęcia dla zajęć dopołudniowych i do godz. 12 dnia bieżącego dla zajęć popołudniowych.
Sposób odwołania zajęć
Zajęcia odwołujemy poprzez wysłanie wiadomości sms z podaniem imienia i nazwiska oraz daty i godziny zarezerwowanych zajęć.

Drodzy Klienci
W związku z licznymi nieodwołanymi rezerwacjami zajęć aqua mających wpływ na brak możliwości udostępnienia zarezerwowanych miejsc innym klientom informujemy iż od dnia 10.10.2019 r. użytkownicy kart open aqua chcący odwołać zarezerwowane zajęcia zobowiązani są do wysłania wiadomości sms z podaniem imienia i nazwiska oraz daty i godziny zarezerwowanych zajęć.
Brak skutecznego odwołania zajęć upoważnia Centrum każdorazowo do skrócenia karnetu o 1 dzień.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elite Art. Sp. z o.o., sp.k prowadzący działalność gospodarcza, Al. Słowackiego 64. 30-004 Kraków;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy, bycia członkiem Centrum, korzystania z usług Centrum, do prawidłowego świadczenia usługi w ramach poprawy kondycji fizycznej Klienta Centrum; Podstawą prawną przetwarzania Pani /Pana danych osobowych przez Administratora danych osobowych jest:
§ art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest: uzyskana zgoda osoba, której dane dotyczą;
§ art. 6 ust. 1 lit. b RODO, to jest: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie administrator oraz podmioty współpracujące z administratorem oraz świadczące dla administratora usługi w zakresie poprawy kondycjifizycznej, a
także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; podmiotom prowadzącym działalność płatniczą oraz innym podmiotom, których przekazanie danych będzie wynikało z korzystania przez Panią/Pana z Centrum. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
4. Dane osobowe będę przechowywane w czasie trwania współpracy bądź korzystania przez Panią/Pana z usług Centrum służących poprawie kondycji fizycznej.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa pani/pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.;
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: warunkiem zawarcia umowy oraz korzystania z usług administratora.